TILGÆNGELIGHED

Ikke-kategoriseret 0 Comment

vi må have et støte syn på alt med mere TILGÆNGELIGHED

klaus Emilius ærgrer sig dybt over letbanens manglende tilgængelighed for handicappede. dette er i mange store byer ikke tænk på alle typer handicap 

Hvad er tilgængelighed

Et handicap skal ikke ses som en mangel ved det enkelte menneske, men som et misforhold i mødet mellem personens forudsætninger og den måde det omgivende samfund er indrettet på. Et handicap er altså et udtryk for en kløft mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion på forskellige områder, der er væsentlige for et menneskes selvstændighed og uafhængighed. Ordet “handicap” er ofte blevet identificeret med en medicinsk diagnose og centreret om individet. Ved i stedet at anvende betegnelsen “nedsat funktionsevne” fokuseres mere på relationen mellem en persons nedsatte kropslige eller psykiske funktion og mulighederne i det omgivende samfund. Det fysiske miljø har mange steder slet ikke taget højde for andre mennesketyper end gennemsnitsmennesket. Men man bør huske på, at det handicap et menneske oplever, i høj grad er afhængigt af, i hvilket omfang miljøet er tilrettelagt for vedkommende. Jo større misforholdet er mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion, desto mere alvorligt bliver handicappet. Graden af handicap er med andre ord forskellig i forskellige miljøer. Tilgængelighed handler om at udforme miljøet på en sådan måde, at der tages hensyn til individets forudsætninger, hvorved individets funktionsevne øges betydeligt. Tilgængelighed kan derfor defineres som værende en foranstaltning, hvorved samfundets krav til menneskers funktionsevne mindskes.

Tilgængelighed og anvendelighed

Med begreberne tilgængelighed og anvendelighed menes, i hvilket omfang miljøet faktisk fungerer for en person. Med tilgængeligt miljø menes mere præcist, at man uden assistance fra en anden person selv skal kunne bevæge sig fra et sted til et andet.

Anvendelighed betyder, at man på tilsvarende måde frit kan færdes i miljøet, og bruge det på den måde, hvortil det er blevet planlagt. I et tilgængeligt og anvendeligt miljø kan en person altså uden assistance fra en anden person bevæge sig fra et sted til et andet. Og kan undervejs benytte forskellige produkter og transportmidler, samt tilegne sig den nødvendige information på egen hånd. En elevator, der er godt afmærket og let at finde, er tilgængelig, men ikke anvendelig, hvis betjeningsknapperne ikke er udfærdiget på en sådan måde, at alle kan bruge dem. Anvendelig er f.eks. en forelæsningssal, når den handicappede kan benytte den på lige fod med sine medstuderende. Men den er ikke tilgængelig, hvis der ikke findes information om, hvordan man kan finde frem til salen, i en for den handicappede tilgængelig form. Tilgængelighed og anvendelighed opnås lettest, hvis miljøet er udformet så det giver en følelse af tryghed og sikkerhed.

Tryghed er vigtigt 

Trygheden øges, hvis miljøet er letfatteligt, det vil sige, at det er let overskueligt med en enkel planløsning, og at det indeholder forventede og letfattelige detaljer. I planlægningsarbejdet for handicappede er de sikkerhedsmæssige aspekter hele tiden meget vigtige. Løsninger, der øger sikkerheden, må derfor prioriteres meget højt, når der skal ske ændringer. Praktiske problemer kan nemlig nemt føre til sociale og psykiske vanskeligheder. At være afhængig af andre kan være en kilde til kontakt, men hyppigt er den ensidig, og der opstår sjældent fællesskaber. Personer der ikke kan færdes sikkert uden assistance, kan nemt vælge at isolere sig for at undgå at havne i vanskelige situationer, der hver for sig ikke er så vanskelige, men som samlet kan udgøre en uoverkommelig psykisk hindring. Men det er under alle omstændigheder værd at notere sig, at ved planlægning og indretning for handicappede opnås altid, at miljøet bliver mere anvendeligt og tilgængeligt for alle. med Tilgængelighed og anvendelighed tænker jeg på i buser, tog og i det Offentlige Byrum. men dette er ikke noget jeg kan gøre noget ved kun at jeg kan komme med input i dagen de skal være for alle typer handicappet kan bruge dem. Dette skal der laven Lands debat men dette er noget jeg ved hvordan det skal være for kørestols bruger da jeg skal er en at dem som bruger kørestol

Men de kan se mere om det på godadgang.dk

Mere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

 

del dette:

Author

Leave a comment

And the blog here only made by klaus emilius.

Back to Top